Wyniki wyszukiwania ( 9 )

miniatura

Reakcje chemiczne

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jaka jest różnica między przemianą fizyczną a reakcją chemiczną oraz jak zapisujemy równanie reakcji chemicznej uwzględniając prawo zachowania masy. Ponadto poznasz różne typy reakcji chemicznych, rodzaje reakcji ze względu na wydzielanie lub pobieranie energii z otoczenia i udział/rolę katalizatora. Dowiesz się również, jak prawidłowo konstruować wzory związków chemicznych i na podstawie prawa stałości składu obliczać stosunek masowy i procentowy.
miniatura

Zapisywanie równań reakcji chemicznej

Dowiesz się: w jaki sposób zapisuje się równania reakcji chemicznych, co to są produkty, substraty, reagenty, co to jest stechiometria, jak zapisujemy równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej, jak uzgadniamy współczynniki w równaniu reakcji chemicznej.
miniatura

Prawo zachowania masy

Dowiesz się: na czym polega prawo zachowania masy, jak zapisujemy równanie reakcji chemicznej w formie cząsteczkowej, jak obliczamy masy substratów i reagentów, jak obliczyć masę produktów na podstawie masy substratów i odwrotnie.
miniatura

Prawo stałości składu

Dowiesz się: jak oblicza się masę cząsteczkową związku chemicznego, jak stosować prawo stałości składu przy tworzeniu wzorów związków chemicznych, jak oblicza się stosunek masowy pierwiastków tworzących związek chemiczny, jak oblicza się procentową zawartość pierwiastków tworzących związek chemiczny.
miniatura

Masa atomowa i masa cząsteczkowa

Dowiesz się: co to jest masa atomowa, w jakich jednostkach wyrażone są masy atomowe pierwiastków chemicznych, jak oblicza się masy cząsteczkowe związków chemicznych, gdzie w układzie okresowym można znaleźć wartości mas atomowych pierwiastków.
miniatura

Energetyka reakcji chemicznych, katalizatory

Dowiesz się: co to znaczy, że reakcja jest endotermiczna (endoenergetyczna), co to znaczy, że reakcja jest egzotermiczna (egzoenergetyczna), co to jest katalizator i jak wpływa na przebieg reakcji chemicznej, jak odróżnić substraty i produkty od katalizatora.
miniatura

Typy reakcji chemicznych

Dowiesz się: jakie są podstawowe typy reakcji chemicznych, na czym polega reakcja syntezy, analizy, wymiany pojedynczej i wymiany podwójnej, czym są reagenty, substraty i produkty.
miniatura

Przemiana fizyczna a reakcja chemiczna

Dowiesz się: czym jest reakcja chemiczna, co to jest przemiana fizyczna, na czym polega różnica między przemianą fizyczną a reakcją chemiczną, jakie są przykłady reakcji chemicznych i przemian fizycznych.
miniatura

Właściwości fizyczne i chemiczne alkanów

Dowiesz się: jakie właściwości fizyczne mają alkany, jaki stan skupienia mają alkany, jakim reakcjom podlegają alkany, co to jest spalanie całkowite oraz niecałkowite, gdzie wykorzystywane są alkany.