Wyniki wyszukiwania ( 32 )

miniatura

Równania - zadania

Opis: Ta playlista dotyczy zastosowania równań w zadaniach. Dowiesz się z niej jak za pomocą równań rozwiązywać zadania geometryczne, zadania o liczbach, zadania tekstowe, zadania procentowe oraz zadania o wieku ludzi.
miniatura

Równania - zadania tekstowe

Dowiesz się: jak rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań.
miniatura

Notacja wykładnicza - zadania tekstowe

Dowiesz się: jak rozwiązywać zadania z wykorzystaniem notacji wykładniczej, jak mnożyć i dzielić liczby zapisane w notacji wykładniczej, jak dodawać i odejmować liczby zapistane w notacji wykładniczej.
miniatura

Poszukiwanie zależności geometrycznych

Dowiesz się: jak szukać zależności geometrycznych, jak opisać zaobserwowane zależności, jak stosować algebrę do opisu zależności.
miniatura

Poszukiwanie zależności liczbowych

Dowiesz się: jak zastosować algebrę do opisu zależności, jak opisać zaobserwowane zależności, jak zaobserwować zależności geometryczne, jak zaobserwować zależności liczbowe.
miniatura

Sumy algebraiczne - działania

Opis: Ta playlista dotyczy wyłączania wspólnego czynnika przed nawias, mnożenia sum algebraicznych, zapisywania treści zadań za pomocą wyrażeń algebraicznych. Dowiesz się z niej, jak wyłączać wspólny czynnik przed nawias, jak mnożyć przez siebie dwie sumy algebraiczne i jak zapisywać treść zadania tekstowego za pomocą wyrażenia algebraicznego.
miniatura

Równania, a sytuacja na wadze

Przećwiczysz: opisywanie rónaniem sytuacji przedstawionej na obrazku.
miniatura

Równanie w geometrii 2.0

Przećwiczysz: dopasowywanie równania do rysunku geometrycznego
miniatura

Opisz mnie równaniem

Przećwiczysz: opisywanie równaniem sytuacji przedstawionej na obrazku.
miniatura

Równaniem w obrazek

Przećwiczysz: łączenie w pary obrazka i równania.
miniatura

Równania w praktyce

Przećwiczysz: dopasowywanie równań do rysunku.
miniatura

WYZWANIE ③ Równania - zadania

Przećwiczysz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego ułożenia równania do obliczenia boku prostokąta, układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między cyframi w liczbie lub wiekiem trzech osób, obliczanie, ile wody należy dodać do danego roztworu, aby otrzymać rozcieńczony roztwór o podanym stężeniu.
miniatura

WYZWANIE ② Równania - zadania

Przećwiczysz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego ułożenia równania do obliczenia boków trapezu, układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między dwoma ułamkami, dopasowywanie równania z jedną niewiadomą do zależności opisanej tekstem, ustalanie, który produkt zawiera więcej cukru, mając podaną ilość produktu i procentową zawartość cukru.
miniatura

WYZWANIE ① Równania - zadania

Przećwiczysz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego obliczenia kątów w trapezie, układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między dwiema liczbami, m.in. wiekiem dwóch osób, uzupełnianie treści zadania w taki sposób, aby ułożone dla niego równanie miało sens, ustalanie, który produkt zawiera więcej cukru, mając podaną ilość produktu i procentową zawartość cukru.
miniatura

WYZWANIE ③ Sumy algebraiczne - działania

Przećwiczysz: mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczbę i jednomian, wymagające grupowania uzyskanych jednomianów, mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian wymagające działań na potęgach, wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury w trudniejszych przypadkach, wyłączanie wspólnego czynnika z sumy algebraicznej zawierającej dwie zmienne, co najmniej jedną w drugiej potędze, wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne, wyłączanie wspólnego czynnika w celu uproszczenia wyrażenia zawierającego liczby wymierne, ustalanie, czy dane mnożenie dwóch sum algebraicznych zawierających pierwiastki jest poprawne, mnożenie dwóch sum algebraicznych przez jednomian lub trzech prostych sum algebraicznych, wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego złożoną sytuację opisaną w zadaniu, zapisywanie wyrażeń algebraicznych opisujących sumę kolejnych liczb naturalnych i określanie jej podzielności, ustalanie wzoru na liczbę przekątnych w wielokącie i graniastosłupie (trudne), obliczanie współrzędnych wierzchołków n-tego powtórzenia figury w danym wzorze.
miniatura

WYZWANIE ② Sumy algebraiczne - działania

Przećwiczysz: mnożenie sum algebraicznych przez liczbę, wymagające grupowania uzyskanych jednomianów, mnożenie prostej sumy algebraicznej przez jednomian, wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury, wyłączanie wspólnego czynnika z sumy algebraicznej zawierającej zmienną w drugiej potędze, wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne, mnożenie sum algebraicznych w celu uzyskania wyrażenia określającego pole danej figury, uzupełnianie brakujących wyrażeń algebraicznych w zapisie mnożenia dwóch sum algebraicznych, wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego sytuację opisaną w zadaniu, zapisywanie wyrażeń algebraicznych opisujących kolejne liczby w danym szeregu, zapisywanie reguły rządzącej liczbą elementów danego układu za pomocą sumy algebraicznej, obliczanie długości ścieżki ułożonej z kostek brukowych o złożonym kształcie. 
miniatura

WYZWANIE ① Sumy algebraiczne - działania

Przećwiczysz: mnożenie prostej sumy algebraicznej przez liczbę wymierną, wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury, wyłączanie wspólnego czynnika z prostej sumy algebraicznej, wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne, mnożenie sum algebraicznych w celu uzyskania wyrażenia określającego pole danego prostokąta, mnożenie dwóch sum algebraicznych z jedną zmienną w różnych potęgach lub z dwiema zmiennymi w pierwszej potędze, wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego prostą sytuację opisaną w zadaniu, zapisywanie wyrażenia algebraicznego opisującego liczbę zapałek potrzebnych do utworzenia figury według określonego wzoru, obliczanie różnicy pól kwadratu i prostokąta, gdy długości ich boków dane są w postaci sumy algebraicznej, obliczanie ilorazu pól trójkątów o tej samej wysokości, lecz różnych podstawach podanych w postaci sumy algebraicznej.
miniatura

Procenty w zadaniach tekstowych

Dowiesz się: jak zastosować procenty w zadaniach tekstowych, dlaczego towar po podwyżce, a potem obniżce o ten sam procent nie kosztuje tyle samo, co na początku, jak wykorzystać wiedzę o procentach w codziennych sytuacjach.
miniatura

Algebra tekstowo 3

Przećwiczysz: wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego złożoną sytuację opisaną w zadaniu.
miniatura

Algebra tekstowo 2

Przećwiczysz: wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego sytuację opisaną w zadaniu.