Wyniki wyszukiwania ( 921 )

miniatura

Krajobraz mojej okolicy dawniej i dziś

Dowiesz się: jak opisać współczesny krajobraz najbliższej okolicy, jak opisać dawny krajobraz najbliższej okolicy, np. na podstawie opowiadań rodzinnych, starych filmów czy fotografii; jak rozpoznać zmiany zagospodarowania terenu wpływające na wygląd najbliższej okolicy.
miniatura

Dojrzewanie to zmiany w ciele

Dowiesz się: jakie zmiany zachodzą w ciele dziewczyny i chłopaka podczas dojrzewania; jak działa męski i żeński układ rozrodczy.
miniatura

Higiena wzroku i słuchu

Dowiesz się: jak działa ludzkie oko; jak działa ludzkie ucho; jak dbać o higienę wzroku i słuchu.
miniatura

Smak i węch

Dowiesz się: co to są zmysły, jak działa zmysł smaku, jak działa zmysł węchu, jak współpracują ze sobą oba zmysły w odbieraniu wrażeń.
miniatura

Moje ciało

Dowiesz się: jak zbudowane są układy: ruchowy, pokarmowy, oddechowy, wydalniczy i krwionośny; gdzie zlokalizowane są zmysły: wzroku, słuchu, węchu, smaku, równowagi; który układ koordynuje pracę wszystkich narządów.
miniatura

Zasada zrównoważonego rozwoju

Dowiesz się: czym jest zasada zrównoważonego rozwoju; jakie są przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów.
miniatura

Formy ochrony przyrody

Dowiesz się: jakie są prawne formy ochrony przyrody w Polsce; czym jest park narodowy, rezerwat, pomnik przyrody, park krajobrazowy i obszar chroniony; na czym polega ochrona gatunkowa całkowita i okresowa.
miniatura

Pochodzenie człowieka

Dowiesz się: jakie są podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi, jak przebiegała ewolucja człowieka.
miniatura

Dobór naturalny i sztuczny

Dowiesz się: na czym polega dobór naturalny, na czym polega dobór sztuczny, jakie są mechanizmy ewolucji.
miniatura

Źródła wiedzy o ewolucji

Dowiesz się: co to jest ewolucja, jakie są dowody na istnienie ewolucji.
miniatura

Tkanki zwierzęce

Dowiesz się: co to jest tkanka, jak dzielimy tkanki zwierzęce, jakie mają cechy i jakie funkcje pełnią tkanki: nabłonkowa, mięśniowa, łączna i nerwowa.
miniatura

Tkanki roślinne

Dowiesz się: jakie są podstawowe rodzaje tkanek roślinnych, co to jest tkanka twórcza i tkanka stała, jakie są cechy adaptacyjne tkanek twórczej, przewodzącej, miękiszowej, okrywającej i wzmacniającej do pełnionych funkcji.
miniatura

Znaczenie okrytonasiennych

Dowiesz się: jak rozróżniać popularne drzewa liściaste, jakie jest znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Rozmnażanie roślin okrytonasiennych

Dowiesz się: jak rozmnażają się rośliny okrytonasienne, jak jest zbudowany kwiat, z czego składa się nasiono, jak przeprowadzić doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska na proces kiełkowania nasion, jak rozprzestrzeniają się nasiona.
miniatura

Rośliny okrytonasienne

Dowiesz się: jak rozróżniać wśród okrytonasiennych rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa, jakie funkcje pełnią w roślinie korzeń, łodyga, liść, kwiat i owoc, jakie są modyfikacje korzeni, łodyg i liści u okrytonasiennych.
miniatura

Rośliny nagonasienne

Dowiesz się: jak zbudowane są rośliny nagonasienne, jak rozpoznać przedstawicieli drzew nagonasiennych, jakie jest znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Komórka - podstawowa jednostka życia

Dowiesz się: czym jest komórka, jak rozpoznać pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na podstawie opisu podstawowe elementy budowy komórki, czym się charakteryzuje i jakie funkcje pełni w komórce błona komórkowa, cytoplazma, jądro komórkowe, chloroplast, mitochondrium, wakuola, ściana komórkowa, czym różnią się komórki bakterii, roślin i zwierząt.
miniatura

Budowa chemiczna organizmów żywych

Dowiesz się: jakie są najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów, jakie są podstawowe grupy związków chemicznych występujących w organizmach, jakie funkcje pełnią w naszym organizmie białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe, woda, sole mineralne.
miniatura

Zgłębianie tajemnic biologii

Dowiesz się: jak wykorzystywać różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, jak posługiwać się podstawową terminologią biologiczną, jak interpretować informacje i odkrywać zależności przyczynowo-skutkowe między zjawiskami, jak przedstawiać opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi, jak zbudowane są ciała organizmów żywych.
miniatura

Klasyfikowanie roślin i zwierząt

Dowiesz się: jakie są zasady klasyfikowania organizmów, jak należy posługiwać się prostym kluczem do oznaczania gatunków, jak konstruować klucz biologiczny.