Wyniki wyszukiwania ( 48 )

miniatura

WYZWANIE ① Sumy algebraiczne - działania

Przećwiczysz: mnożenie prostej sumy algebraicznej przez liczbę wymierną, wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury, wyłączanie wspólnego czynnika z prostej sumy algebraicznej, wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne, mnożenie sum algebraicznych w celu uzyskania wyrażenia określającego pole danego prostokąta, mnożenie dwóch sum algebraicznych z jedną zmienną w różnych potęgach lub z dwiema zmiennymi w pierwszej potędze, wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego prostą sytuację opisaną w zadaniu, zapisywanie wyrażenia algebraicznego opisującego liczbę zapałek potrzebnych do utworzenia figury według określonego wzoru, obliczanie różnicy pól kwadratu i prostokąta, gdy długości ich boków dane są w postaci sumy algebraicznej, obliczanie ilorazu pól trójkątów o tej samej wysokości, lecz różnych podstawach podanych w postaci sumy algebraicznej.
miniatura

Poplątane przekątne

Przećwiczysz: ustalanie wzoru na liczbę przekątnych w wielokącie i graniastosłupie (trudne).
miniatura

Pola trójkątów

Przećwiczysz: obliczanie ilorazu pól trójkątów o tej samej wysokości, lecz różnych podstawach podanych w postaci sumy algebraicznej.
miniatura

Kwadrat i prostokąt

Przećwiczysz: obliczanie różnicy pól kwadratu i prostokąta, gdy długości ich boków dane są w postaci sumy algebraicznej.
miniatura

Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias - przykłady

Dowiesz się: jak znaleźć wspólny czynnik liczbowy w sumie algebraicznej, jak znaleźć wspólny czynnik literowy w sumie algebraicznej, skąd po wyłączeniu czynnika bierze się jedynka w nawiasie, dlaczego warto sprawdzić poprawność przeprowadzonego działania.
miniatura

Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias - wprowadzenie

Dowiesz się: jak znaleźć wspólny czynnik w sumie algebraicznej, jak wyłączyć wspólny czynnik przed nawias, jak sprawdzić poprawność wyłączania czynnika przed nawias.
miniatura

Sumy algebraiczne - działania

Opis: Ta playlista dotyczy wyłączania wspólnego czynnika przed nawias, mnożenia sum algebraicznych, zapisywania treści zadań za pomocą wyrażeń algebraicznych. Dowiesz się z niej, jak wyłączać wspólny czynnik przed nawias, jak mnożyć przez siebie dwie sumy algebraiczne i jak zapisywać treść zadania tekstowego za pomocą wyrażenia algebraicznego.
miniatura

Wzór z cegieł

Przećwiczysz: obliczanie współrzędnych wierzchołków n-tej cegły w danym wzorze.
miniatura

Wzór z trapezów

Przećwiczysz: obliczanie współrzędnych wierzchołków n-tego trapezu we danym wzorze.
miniatura

Gwiazdy i liście

Przećwiczysz: zapisywanie reguły rządzącej liczbą elementów danego układu za pomocą sumy algebraicznej.
miniatura

Kostka brukowa

Przećwiczysz: obliczanie długości ścieżki ułożonej z kostek brukowych o złożonym kształcie.
miniatura

Wartość liczbowa wyrażenia

Przećwiczysz: obliczanie wartości liczbowej wyrażenia dla podanej wielkości.
miniatura

Wyrażenia algebraiczne, a zadania tekstowe

Przećwiczysz: zapisywanie treści zadaniaza pomocą wyrażeń algebraicznych
miniatura

Pole wielokąta i wyrażenia algebraiczne

Przećwiczysz: obliczanie pola wielokąta.
miniatura

WYZWANIE ③ Sumy algebraiczne - działania

Przećwiczysz: mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczbę i jednomian, wymagające grupowania uzyskanych jednomianów, mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian wymagające działań na potęgach, wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury w trudniejszych przypadkach, wyłączanie wspólnego czynnika z sumy algebraicznej zawierającej dwie zmienne, co najmniej jedną w drugiej potędze, wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne, wyłączanie wspólnego czynnika w celu uproszczenia wyrażenia zawierającego liczby wymierne, ustalanie, czy dane mnożenie dwóch sum algebraicznych zawierających pierwiastki jest poprawne, mnożenie dwóch sum algebraicznych przez jednomian lub trzech prostych sum algebraicznych, wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego złożoną sytuację opisaną w zadaniu, zapisywanie wyrażeń algebraicznych opisujących sumę kolejnych liczb naturalnych i określanie jej podzielności, ustalanie wzoru na liczbę przekątnych w wielokącie i graniastosłupie (trudne), obliczanie współrzędnych wierzchołków n-tego powtórzenia figury w danym wzorze.
miniatura

WYZWANIE ② Sumy algebraiczne - działania

Przećwiczysz: mnożenie sum algebraicznych przez liczbę, wymagające grupowania uzyskanych jednomianów, mnożenie prostej sumy algebraicznej przez jednomian, wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury, wyłączanie wspólnego czynnika z sumy algebraicznej zawierającej zmienną w drugiej potędze, wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne, mnożenie sum algebraicznych w celu uzyskania wyrażenia określającego pole danej figury, uzupełnianie brakujących wyrażeń algebraicznych w zapisie mnożenia dwóch sum algebraicznych, wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego sytuację opisaną w zadaniu, zapisywanie wyrażeń algebraicznych opisujących kolejne liczby w danym szeregu, zapisywanie reguły rządzącej liczbą elementów danego układu za pomocą sumy algebraicznej, obliczanie długości ścieżki ułożonej z kostek brukowych o złożonym kształcie. 
miniatura

Ślimak i figury

Przećwiczysz: zapisywanie wyrażenia algebraicznego opisującego liczbę zapałek potrzebnych do utworzenia figury według określonego wzoru.
miniatura

Algebra tekstowo 3

Przećwiczysz: wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego złożoną sytuację opisaną w zadaniu.
miniatura

Algebra tekstowo 2

Przećwiczysz: wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego sytuację opisaną w zadaniu.
miniatura

Algebra tekstowo 1

Przećwiczysz: wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego prostą sytuację opisaną w zadaniu.