Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 752

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Kwasy karboksylowe

Dowiedz się: co to są kwasy karboksylowe, jak tworzymy wzory i nazwy kwasów karboksylowych, jakie są nazwy zwyczajowe pierwszych czterech kwasów karboksylowych w szeregu homologicznym, gdzie występują kwasy karboksylowe, jak jest zbudowana grupa karboksylowa.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Glicerol, alkohole wielowodorotlenowe

Dowiedz się: co to jest glicerol, jaki jest wzór glicerolu, jaka jest nazwa systematyczna i zwyczajowa glicerolu, co to jest propanotriol, jakie są właściwości fizyczne i chemiczne glicerolu, jak są zbudowane alkohole wielowodorotlenowe, jakie są zastosowania glicerolu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Alkohole, wzory, nazwy i właściwości

Dowiedz się: co to są alkohole, jaki jest wzór ogólny alkoholi, jakie są pierwsze cztery alkohole w szeregu homologicznym, jak tworzymy wzory i nazwy alkoholi, jakie właściwości ma etanol i metanol, jak zachodzi spalanie alkoholi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wzory sumaryczne i strukturalne

Dowiedz się: jak zapisujemy związek chemiczny za pomocą symboli pierwiastków, jak tworzymy wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych, jak tworzymy nazwy dwupierwiastkowych związków chemicznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wartościowości pierwiastków

Dowiedz się: co to jest wartościowość pierwiastka, jak się określa maksymalną wartościowość pierwiastka względem wodoru i tlenu, jakie są wartościowości wszystkich pierwiastków z grup pierwszej i drugiej oraz wybranych pierwiastków z grup od trzynastej do siedemnastej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Porównanie właściwości związków kowalencyjnych i jonowych

Dowiedz się: jakie są właściwości fizyczne i chemiczne związków jonowych oraz kowalencyjnych, w jakich stanach skupienia występują związki jonowe oraz kowalencyjne, jaka jest rozpuszczalność związków jonowych i kowalencyjnych w rozpuszczalnikach polarnych i niepolarnych, jak związki jonowe i kowalencyjne przewodzą prąd elektryczny i ciepło.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wiązania jonowe

Dowiedz się: w jakich substancjach powstają wiązania jonowe, na czym polega utworzenie wiązania jonowego między pierwiastkami, jaka jest różnica elektroujemności między pierwiastkami w związkach jonowych, co to jest jon, anion, kation, jak obliczać ładunek jonów dodatnich i ujemnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wiązania kowalencyjne

Dowiedz się: w jakich substancjach powstaje wiązanie kowalencyjne, jak się tworzy wiązanie kowalencyjne, jaka jest różnica między wiązaniem kowalencyjnym niespolaryzowanym a spolaryzowanym, jaka jest różnica elektroujemności między pierwiastkami w substancjach z wiązaniem kowalencyjnym, jak obliczać różnicę elektroujemności między pierwiastkami w związku chemicznym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wiązania chemiczne, elektroujemność

Dowiedz się: co to jest elektroujemność, jakie są rodzaje wiązań chemicznych w substancjach, jak się określa rodzaj wiązania chemicznego na podstawie elektroujemności, jak zapisać wzór elektronowy w cząsteczce chemicznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Polimeryzacja

Dowiedz się: na czym polega i jak przebiega reakcja polimeryzacji, co to jest polimer i monomer, które związki ulegają polimeryzacji, gdzie wykorzystuje się produkty polimeryzacji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości węglowodorów nienasyconych

Dowiedz się: jakie są właściwości chemiczne i fizyczne węglowodorów nienasyconych, na czym polega reakcja addycji (przyłączania), jak tworzy się nazwy związków powstałych w reakcji addycji, jak przebiega reakcja spalania całkowitego i niecałkowitego, jak odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Węglowodory nienasycone (alkeny i alkiny)

Dowiedz się: co to znaczy, że węglowodory są nienasycone, czym różnią się alkeny od alkinów, jakie są wzory ogólne alkenów i alkinów, co oznacza pojęcie „szereg homologiczny”, jak tworzymy wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne kolejnych alkenów i alkinów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości fizyczne i chemiczne alkanów

Dowiedz się: jakie właściwości fizyczne mają alkany, jaki stan skupienia mają alkany, jakim reakcjom podlegają alkany, co to jest spalanie całkowite oraz niecałkowite, gdzie wykorzystywane są alkany.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Węglowodory nasycone (alkany)

Dowiedz się: jak zbudowane są alkany, co to jest szereg homologiczny, jaki jest wzór ogólny alkanów, gdzie występują alkany, jak nazywają się i jakie wzory chemiczne mają najważniejsze alkany.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Węglowodory

Dowiedz się: jak zbudowane są węglowodory, na jakie grupy dzielimy węglowodory, czym są alkany, alkeny, alkiny, czym różni się węglowodór nasycony od nienasyconego, gdzie możemy znaleźć węglowodory, jak powstają niektóre z węglowodorów i jakie mają zastosowanie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zapisywanie równań reakcji chemicznej

Dowiedz się: w jaki sposób zapisuje się równania reakcji chemicznych, co to są produkty, substraty, reagenty, co to jest stechiometria, jak zapisujemy równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej, jak uzgadniamy współczynniki w równaniu reakcji chemicznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Prawo zachowania masy

Dowiedz się: na czym polega prawo zachowania masy, jak zapisujemy równanie reakcji chemicznej w formie cząsteczkowej, jak obliczamy masy substratów i reagentów, jak obliczyć masę produktów na podstawie masy substratów i odwrotnie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Prawo stałości składu

Dowiedz się: jak oblicza się masę cząsteczkową związku chemicznego, jak stosować prawo stałości składu przy tworzeniu wzorów związków chemicznych, jak oblicza się stosunek masowy pierwiastków tworzących związek chemiczny, jak oblicza się procentową zawartość pierwiastków tworzących związek chemiczny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Masa atomowa i masa cząsteczkowa

Dowiedz się: co to jest masa atomowa, w jakich jednostkach wyrażone są masy atomowe pierwiastków chemicznych, jak oblicza się masy cząsteczkowe związków chemicznych, gdzie w układzie okresowym można znaleźć wartości mas atomowych pierwiastków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Energetyka reakcji chemicznych, katalizatory

Dowiedz się: co to znaczy, że reakcja jest endotermiczna (endoenergetyczna), co to znaczy, że reakcja jest egzotermiczna (egzoenergetyczna), co to jest katalizator i jak wpływa na przebieg reakcji chemicznej, jak odróżnić substraty i produkty od katalizatora.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: