Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 752

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Typy reakcji chemicznych

Dowiedz się: jakie są podstawowe typy reakcji chemicznych, na czym polega reakcja syntezy, analizy, wymiany pojedynczej i wymiany podwójnej, czym są reagenty, substraty i produkty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przemiana fizyczna a reakcja chemiczna

Dowiedz się: czym jest reakcja chemiczna, co to jest przemiana fizyczna, na czym polega różnica między przemianą fizyczną a reakcją chemiczną, jakie są przykłady reakcji chemicznych i przemian fizycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Różnica między atomem a cząsteczką

Dowiedz się: co nazywamy atomem, co nazywamy związkiem chemicznym, czym jest cząsteczka, jak odróżnić atom od cząsteczki, jak zapisujemy i odczytujemy liczby atomów i cząsteczek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Średnia masa atomowa

Dowiedz się: co to jest atomowa jednostka masy, czym jest średnia masa atomowa, jak oblicza się średnią masę atomową pierwiastka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Izotopy

Dowiedz się: czym są izotopy, czym różnią się od siebie izotopy jednego pierwiastka, do czego wykorzystuje się izotopy, które pierwiastki występują w przyrodzie w postaci jednego trwałego izotopu, czym jest promieniotwórczość, dlaczego atomy ulegają rozpadowi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Liczba atomowa i liczba masowa. Budowa atomu

Dowiedz się: z jakich elementów zbudowane jest jądro atomowe, o czym mówi nam liczba atomowa Z, jakie informacje zawiera liczba masowa A, jak obliczamy liczbę neutronów w jądrze, które cząstki decydują o masie pierwiastka, jaki ładunek niosą cząstki budujące atom.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Położenie pierwiastka w układzie okresowym

Dowiedz się: jak z układu okresowego odczytać liczbę powłok w atomie, jak z układu okresowego odczytać liczbę elektronów na ostatniej powłoce, jak zbudowany jest atom, jak zbudowane jest jądro atomowe, jaki ładunek niosą cząstki budujące atom każdego pierwiastka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Układ okresowy pierwiastków

Dowiedz się: co to jest symbol pierwiastka i jak się go zapisuje, co nazywamy okresem w układzie okresowym, co nazywamy grupą w układzie okresowym, ile jest grup, a ile okresów w układzie okresowym, jak powstał układ okresowy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Gęstość, masa, objętość

Dowiedz się: czym jest gęstość substancji, a czym jej masa, jak wyznaczać objętość substancji, w jakich jednostkach wyrażamy gęstość substancji i jak je przeliczać, jak obliczamy gęstość substancji, jaka jest zależność między masą a gęstością.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Metale i niemetale

Dowiedz się: jakie są różnice między metalami a niemetalami, jak odróżnić metal od niemetalu gołym okiem, jak rozmieszczone są pierwiastki w układzie okresowym, jakie są wspólne właściwości niemetali, a jakie niemetali, w jakich stanach skupienia występują metale i niemetale.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dyfuzja

Dowiedz się: na czym polega dyfuzja i gdzie zachodzi, jakie są stany skupienia materii, jak dyfuzja zachodzi w ciałach stałych, jak w cieczy, a jak w gazach, jak zbudowana jest materia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Sposoby rozdzielania mieszanin

Dowiedz się: jakie są sposoby rozdzielania mieszanin, jak rozdzielić substancje stałe, ciekłe i gazowe od siebie, jak dobrać metody rozdzielania substancji w zależności od stanu skupienia czy rozpuszczalności, czym jest sączenie, dekantacja, destylacja, sedymentacja.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Podział mieszanin

Dowiedz się: czym jest mieszanina i jak powstaje, jak dzielimy mieszaniny, czym jest mieszanina jednorodna, a czym niejednorodna, jak odróżnić mieszaniny jednorodne od niejednorodnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Pierwiastek, związek czy mieszanina?

Dowiedz się: czym jest pierwiastek chemiczny, czym jest mieszanina, czym jest związek chemiczny, jaka jest różnica między związkiem chemicznym a mieszaniną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Badanie właściwości substancji

Dowiedz się: czym jest substancja, czym różnią się substancje między sobą, jak można badać właściwości substancji, że właściwości substancji dzielimy na fizyczne i chemiczne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zasady bezpieczeństwa w pracowni chemicznej

Dowiedz się: jakie są zasady bezpiecznej pracy podczas wykonywania doświadczeń chemicznych, co to jest odczynnik chemiczny, co to jest piktogram, jak oznaczone są odczynniki chemiczne oraz produkty spożywcze i higieniczne, jakie są podstawowe sprzęty w laboratorium chemicznym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Prostopadłość wykresów funkcji liniowych

Dowiedz się: jak sprawdzić obliczeniowo, czy wykresy dwóch funkcji liniowych są do siebie prostopadłe.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Równoległość wykresów funkcji liniowych

Dowiedz się: jaki jest warunek na równoległość wykresów funkcji liniowej, jaki jest uniwersalny wzór na współczynnik kierunkowy funkcji liniowej, przechodzącej przez dwa dowolne punkty.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Własności funkcji liniowej

Dowiedz się: jak określać dziedzinę funkcji liniowej, jak określać monotoniczność funkcji liniowej – czyli czy funkcja rośnie, maleje, czy jest stała, jak znajdować punkty przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami rzędnych i odciętych, kiedy funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie, a kiedy ujemne.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wykres funkcji liniowej

Dowiedz się: jak rysować wykresy funkcji liniowej, jak wskazać ćwiartki układu współrzędnych, przez które przechodzi wykres funkcji.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy: