Wyniki wyszukiwania ( 842 )

miniatura

Praca i moc prądu

Dowiesz się: jak rozumieć pojęcie pracy i mocy prądu elektrycznego wraz z ich jednostkami, jak przeliczać energię elektryczną wyrażoną w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie, w jakie formy energii może być zmieniona energia elektryczna, jakie są źródła energii elektrycznej i jej odbiorniki.
miniatura

Opór elektryczny

Dowiesz się: co kryje się pod pojęciem oporu elektrycznego, od czego zależy i jaka jest jego jednostka, jak do obliczeń wykorzystać związek między napięciem a natężeniem prądu i oporem, jak rysuje się schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego odbiornika, mierników i wyłączników oraz jak posługiwać się symbolami graficznymi tych elementów.
miniatura

Napięcie i natężenie prądu - pomiar i jednostki

Dowiesz się: czym jest natężenie prądu i jaka jest jego jednostka, jak stosować do obliczeń związek między natężeniem prądu a ładunkiem i czasem jego przepływu przez przekrój poprzeczny przewodnika, jak posługiwać się pojęciem napięcia elektrycznego jako wielkości określającej ilość energii potrzebnej do przeniesienia jednostkowego ładunku w obwodzie, jak stosować jednostkę napięcia, jak rysować schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego odbiornika, mierników i wyłączników, jak posługiwać się symbolami graficznymi elementów obwodu elektrycznego.
miniatura

Prąd elektryczny

Dowiesz się: co to jest prąd elektryczny i jaki jest kierunek jego przepływu, co to jest napięcie i natężenie prądu, co nazywamy obwodem elektrycznym.
miniatura

Indukcja elektrostatyczna

Dowiesz się: na czym polega indukcja elektrostatyczna, jak zademonstrować wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych, jak doświadczalnie rozróżniać przewodniki od izolatorów oraz wskazywać ich przykłady.
miniatura

Elektryzowanie ciał przez tarcie i dotyk

Dowiesz się: na czym polega proces elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk, jaka jest budowa oraz zasada działania elektroskopu, jak doświadczalnie pokazać zjawiska elektryzowania przez tarcie lub dotyk.
miniatura

Ładunki jednoimienne i różnoimienne

Dowiesz się: skąd biorą się ładunki na ciałach naelektryzowanych, co oznacza nadmiar elektronów i niedomiar elektronów, jak zachowują się ładunki jednoimienne i różnoimienne, co to jest ładunek elementarny i jaką ma jednostkę.
miniatura

Reakcje strąceniowe

Dowiesz się: jak otrzymujemy sole kwasów tlenowych i beztlenowych nierozpuszczalne w wodzie, na czym polega reakcja strąceniowa, jak prawidłowo korzystać z tablic rozpuszczalności.
miniatura

Otrzymywanie soli kwasów tlenowych

Dowiesz się: w jakich reakcjach możemy otrzymać sole kwasów tlenowych, jak otrzymujemy sole rozpuszczalne, a jak sole nierozpuszczalne, jak korzystać z tablicy rozpuszczalności.
miniatura

Otrzymywanie soli kwasów beztlenowych

Dowiesz się: w jakich reakcjach możemy otrzymać sole kwasów beztlenowych, jak otrzymujemy sole rozpuszczalne, a jak sole nierozpuszczalne, jak korzystać z tablicy rozpuszczalności.
miniatura

Dysocjacja soli

Dowiesz się: na czym polega reakcja dysocjacji soli, jakie jony powstają w wyniku dysocjacji soli, jak nazywamy aniony i kationy powstające w reakcji dysocjacji.
miniatura

Sole kwasów tlenowych

Dowiesz się: jak tworzymy wzory i nazwy soli kwasów tlenowych, jakie są właściwości i zastosowania wybranych siarczanów, azotanów, węglanów i fosforanów.
miniatura

Sole kwasów beztlenowych

Dowiesz się: jak tworzymy wzory i nazwy soli kwasów beztlenowych, jakie są właściwości i zastosowania wybranych soli kwasów beztlenowych.
miniatura

Reakcja zobojętniania

Dowiesz się: na czym polega reakcja zobojętniania, jak powstają sole.
miniatura

Trzecia zasada dynamiki

Dowiesz się: na czym polega III zasada dynamiki Newtona i jakie jest jej praktyczne zastosowanie, czym jest wzajemność oddziaływań.
miniatura

Spadek swobodny

Dowiesz się: czym jest spadek swobodny, co wpływa na ruch ciał spadających swobodnie, od czego zależy czas swobodnego spadania ciał, jaki jest związek pomiędzy siłą, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym.
miniatura

Druga zasada dynamiki

Dowiesz się: czego dotyczy druga zasada dynamiki, jak definiujemy jednostkę siły, od czego zależy przyspieszenie i w jakich jednostkach je zapisujemy.
miniatura

Pierwsza zasada dynamiki

Dowiesz się: jakie znaczenie ma równoważenie się sił działających na ciało, czym jest bezwładność, na czym polega pierwsza zasada dynamiki Newtona.
miniatura

Składanie wektorów sił

Dowiesz się: jak wyznaczać i rysować siłę wypadkową dla sił o jednakowych kierunkach, kiedy siły się równoważą.
miniatura

Siła jako wektor

Dowiesz się: czym jest siła, jak wyznaczamy wartość siły, w jakich jednostkach wyrażamy siłę, co to znaczy, że siła jest wielkością wektorową.