Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 790

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Elektromagnes

Dowiedz się: jak zbudowany jest elektromagnes, jak wzmocnić działanie elektromagnesu, do czego wykorzystuje się elektromagnesy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem

Dowiedz się: jak przewodniki, w których płynie prąd, oddziałują ze sobą i z magnesami trwałymi, na czym polegało doświadczenie Ørsteda i jakie płyną z niego wnioski.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Magnesy wokół nas

Dowiedz się: czym są bieguny magnetyczne, jak oddziałują na siebie magnesy, jak igła magnetyczna zachowuje się w obecności magnesu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

I zasada termodynamiki

Dowiedz się: jak można zwiększyć energię wewnętrzną ciała, jak gazy mogą wykonać pracę, czym jest ciepło i jaka jest jego jednostka, jaki jest kierunek przepływu ciepła, jaka jest treść pierwszej zasady termodynamiki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Konwekcja i promieniowanie

Dowiedz się: jak opisać ruch gazów i cieczy w zjawisku konwekcji, na czym polega promieniowanie cieplne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przewodnictwo cieplne

Dowiedz się: na czym polega zjawisko przewodnictwa cieplnego, jaka jest rola izolacji cieplnej, jak określić, który z badanych materiałów jest lepszym przewodnikiem ciepła.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie

Dowiedz się: jak nazywają się zmiany stanów skupienia (przemiany fazowe) i jak je rozróżniać, na czym polega zjawisko topnienia, krzepnięcia, wrzenia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ciepło właściwe

Dowiedz się: co to jest ciepło właściwe i jaka jest jego jednostka, jaka jest zależność między przekazywaniem ciepła, masą substancji i temperaturą tej substancji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Równowaga termiczna

Dowiedz się: jak można zmienić energię układu (energię wewnętrzną), jaki jest związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną ruchu chaotycznego cząsteczek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Energia wewnętrzna i temperatura, przekazywanie ciepła

Dowiedz się: czym jest temperatura i co oznacza równowaga termiczna, jak posługiwać się skalami temperatur (Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita), jak przeliczać temperaturę w stopniach Celsjusza na temperaturę w kelwinach i odwrotnie, jaki jest związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu chaotycznego) cząsteczek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Otrzymywanie wodorotlenków

Dowiedz się: w jaki sposób otrzymujemy wodorotlenki metali rozpuszczalne w wodzie, w jaki sposób otrzymujemy wodorotlenki metali nierozpuszczalne w wodzie, w jaki sposób otrzymujemy wapno palone i wapno gaszone, na czym polega reakcja strącania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości i zastosowanie wodorotlenków

Dowiedz się: jak tworzymy wzory i nazwy wodorotlenków, jakie właściwości i zastosowania mają wodorotlenek sodu, potasu, wapnia, magnezu, miedzi(II), jak odróżnić zasady od wodorotlenków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Otrzymywanie kwasów

Dowiedz się: w jaki sposób można otrzymywać kwasy beztlenowe, w jaki sposób otrzymujemy kwasy tlenowe, co to jest bezwodnik kwasowy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dysocjacja kwasów

Dowiedz się: na czym polega dysocjacja kwasów, jak dysocjują kwasy mocne, a jak słabe, jakie jony powstają w wyniku dysocjacji kwasów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości i zastosowanie kwasów beztlenowych

Dowiedz się: jakie są właściwości i zastosowanie kwasów chlorowodorowego i siarkowodorowego, jak tworzy się wzory i nazwy kwasów beztlenowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości i zastosowanie kwasów tlenowych

Dowiedz się: jakie są właściwości i zastosowania kwasów tlenowych: węglowego, azotowego(V), siarkowego(VI), siarkowego(IV), fosforowego(V), jak tworzymy wzory i nazwy kwasów tlenowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

pH i odczyny roztworów

Dowiedz się: co to jest pH, jak można określić odczyn roztworu, jakie barwy przyjmują w odczynach kwaśnym, obojętnym i zasadowym podstawowe wskaźniki chemiczne: fenoloftaleina, oranż metylowy i papierek uniwersalny, co to jest elektrolit, co to znaczy, że elektrolit jest słaby lub mocny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Użytkowanie energii elektrycznej. Zasady BHP

Dowiedz się: jaką rolę spełniają bezpieczniki przeciążeniowe i izolacja w domowej sieci elektrycznej, jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej, jakie są skutki przerwania dostaw energii elektrycznej do urządzeń o kluczowym znaczeniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Praca i moc prądu

Dowiedz się: jak rozumieć pojęcie pracy i mocy prądu elektrycznego wraz z ich jednostkami, jak przeliczać energię elektryczną wyrażoną w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie, w jakie formy energii może być zmieniona energia elektryczna, jakie są źródła energii elektrycznej i jej odbiorniki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Opór elektryczny

Dowiedz się: co kryje się pod pojęciem oporu elektrycznego, od czego zależy i jaka jest jego jednostka, jak do obliczeń wykorzystać związek między napięciem a natężeniem prądu i oporem, jak rysuje się schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego odbiornika, mierników i wyłączników oraz jak posługiwać się symbolami graficznymi tych elementów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: