Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 752

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Korozja

Dowiedz się: czym jest korozja, gdzie zachodzi i jakie czynniki ją powodują, czy rdzewienie jest korozją, jak i gdzie powstaje rdza, jak można zapobiegać korozji różnych materiałów, czym jest pasywacja oraz galwanizacja.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Tlenki

Dowiedz się: jak powstają tlenki, jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają tlenki metali, jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają tlenki niemetali, jak tworzymy nazwy tlenków, jak dzielimy tlenki ze względu na ich właściwości, jakie zastosowanie mają wybrane tlenki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości tlenu

Dowiedz się: jakie są właściwości fizyczne i chemiczne tlenu, jak się nazywają i jak powstają związki tlenu z innymi pierwiastkami, jakie są zastosowania tlenu, jak można otrzymać tlen.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Powietrze

Dowiedz się: jaki jest skład powietrza, które składniki powietrza są stałe, a które zmienne, jaka jest zawartość procentowa różnych składników powietrza, kto dokonał skroplenia powietrza i na czym ten proces polega.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Stężenie procentowe

Dowiedz się: co to jest i jak się oblicza stężenie procentowe roztworu na podstawie wzoru lub zależności, jak obliczyć masę roztworu, masę substancji rozpuszczonej i masę rozpuszczalnika, jak zatężać lub rozcieńczać roztwór, aby otrzymać określone stężenie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Roztwór, zawiesina, koloid

Dowiedz się: co to są roztwory jednorodne i niejednorodne, co to jest koloid, zawiesina, emulsja, na czym polega i gdzie zachodzi efekt Tyndalla.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Roztwory nasycone i nienasycone

Dowiedz się: jak z roztworu nasyconego otrzymać nienasycony i odwrotnie, jak na podstawie krzywych rozpuszczalności wykonywać obliczenia dotyczące zmian rozpuszczalności substancji w różnych temperaturach, jak rozcieńczać i zatężać roztwory.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Rozpuszczalność substancji

Dowiedz się: co to jest rozpuszczalność, jak zmienia się rozpuszczalność ciał stałych, a jak gazów w zależności od temperatury, jak na rozpuszczanie wpływa - mieszanie i stopień rozdrobnienia substancji, jak odczytywać informacje z wykresów krzywych rozpuszczalności i tabel rozpuszczalności, co to znaczy, że roztwór jest nasycony, nienasycony, przesycony.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Woda i jej właściwości

Dowiedz się: jak jest zbudowana cząsteczka wody, jakie są właściwości wody wynikające z budowy jej cząsteczki, na czym polega zjawisko podsiąkania, na czym polega topnienie, skraplanie, krzepnięcie, parowanie, sublimacja i resublimacja, dlaczego woda jest dobrym rozpuszczalnikiem, dlaczego organizmy wodne przeżywają mroźną zimę w zbiornikach wodnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zamiana postaci iloczynowej na ogólną i kanoniczną

Dowiedz się: jak zamieniać postać iloczynową funkcji kwadratowej na ogólną i kanoniczną.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Zamiana postaci ogólnej i kanonicznej na iloczynową

Dowiedz się: jak zamieniać postać ogólną i kanoniczną funkcji kwadratowej na iloczynową.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Postać iloczynowa

Dowiedz się: jak wygląda postać iloczynowa funkcji kwadratowej, jakie informacje możemy z niej odczytać, jak rysować parabolę na podstawie wzoru funkcji kwadratowej zapisanej w postaci iloczynowej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie różnych równań kwadratowych - zadania

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe zapisane w różnych postaciach.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie równań kwadratowych korzystając z delty

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe korzystając z delty.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wyprowadzenie wzoru na deltę i rozwiązania równania kwadratowego

Dowiedz się: jak wyprowadza się wzór na deltę, jak rozwiązuje się równania kwadratowe zapisane w postaci ogólnej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie równań kwadratowych, gdy b=0

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe w postaci ogólnej, w których współczynnik b to 0.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie równań kwadratowych, w których c=0

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe w postaci ogólnej, w których współczynnik c to 0.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Miejsce zerowe funkcji kwadratowej - typy równań kwadratowych

Dowiedz się: ile miejsc zerowych może mieć funkcja kwadratowa, jak sprawdzić na podstawie wykresu lub wzoru, ile miejsc zerowych ma funkcja kwadratowa.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Estry

Dowiedz się: na czym polega reakcja estryfikacji, jak tworzymy wzory i nazwy estrów, jakie są właściwości wybranych estrów, jakie są substraty w reakcji estryfikacji, jaka jest rola katalizatora w reakcji estryfikacji, gdzie wykorzystujemy estry ze względu na ich właściwości.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości fizykochemiczne kwasu mrówkowego i octowego

Dowiedz się: jakie są właściwości fizyczne kwasów octowego i mrówkowego, jak przebiega reakcja spalania kwasów octowego i mrówkowego, jaki jest stan skupienia, zapach, kolor i reaktywność kwasów octowego i mrówkowego, jak otrzymujemy sole kwasów karboksylowych, jak przebiega dysocjacja kwasów karboksylowych, gdzie wykorzystuje się kwasy octowy i mrówkowy, jaki odczyn mają kwasy karboksylowe, jak tworzymy wzory i nazwy soli kwasów karboksylowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: