Wyniki wyszukiwania ( 2579 )

miniatura

Mikroorganizmy

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są charakterystyczne cechy wirusów, bakterii i protistów oraz jakie jest ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Porosty

Dowiesz się: jak zbudowane są porosty, jak porosty odżywiają się, oddychają i rozmnażają, jakie jest znaczenie porostów w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Grzyby

Dowiesz się: gdzie żyją grzyby, jak zbudowane są grzyby, jak grzyby odżywiają się, oddychają i rozmnażają, jakie jest znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Grzyby i porosty

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są środowiska życia grzybów i porostów. Ponadto poznasz różnorodność budowy grzybów i porostów i ich wybrane czynności życiowe. Dowiesz się, jakie jest znaczenie grzybów i porostów w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Paprotniki

Dowiesz się: jak dzielimy paprotniki, jakie są wspólne cechy skrzypów, widłaków i paproci, jakie jest znaczenie paprotników w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Mchy

Dowiesz się: jak zbudowane są mchy, jakie jest znaczenie mchów w przyrodzie, które rośliny są przedstawicielami mchów.
miniatura

Rośliny zarodnikowe

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, co to są organowce, zarodnikowe i poznasz cechy anatomiczne i morfologiczne, które są charakterystyczne dla tej grupy roślin. Ponadto nauczysz się rozpoznawać przedstawicieli paproci, skrzypów, widłaków, mchów oraz poznasz ich znaczenie w przyrodzie.
miniatura

Obieg materii i przepływ energii

Dowiesz się: jaki jest obieg materii w ekosystemie, na czym polega przepływ energii przez ekosystem.
miniatura

Struktura troficzna ekosystemu

Dowiesz się: co to jest struktura troficzna ekosystemu, jak rozróżniać producentów, konsumentów pierwszego rzędu i dalszych rzędów oraz destruentów, czyli reducentów, jaka jest rola poszczególnych elementów sieci troficznych w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem, jakie są zależności pokarmowe w ekosystemie, czym są łańcuchy pokarmowe, a czym sieci troficzne, jak konstruować proste łańcuchy pokarmowe, czym jest łańcuch spasania.
miniatura

Nieantagonistyczne oddziaływania międzygatunkowe

Dowiesz się: jakie oddziaływania nieantagonistyczne mogą występować między gatunkami, na czym polegają mutualizm obligatoryjny (symbioza), mutualizm fakultatywny (protokooperacja) i komensalizm.
miniatura

Antagonistyczne oddziaływania międzygatunkowe

Dowiesz się: jakie oddziaływania między gatunkami są antagonistyczne, na czym polega konkurencja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa, pasożytnictwo, drapieżnictwo i roślinożerność.
miniatura

Zakres tolerancji gatunku

Dowiesz się: jak określamy zakres tolerancji organizmu na wybrane czynniki środowiska, jak określamy minimum i maksimum tolerancji organizmu na różne czynniki, dlaczego porosty określa się mianem organizmów wskaźnikowych czyli bioindykatorów, czym jest skala porostowa, jak można ocenić stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki, wykorzystując skalę porostową.
miniatura

Cechy populacji

Dowiesz się: czym jest populacja, jakie są najważniejsze cechy populacji, o czym mówi liczebność, zagęszczenie, rozrodczość, śmiertelność, struktura przestrzenna, wiekowa i płciowa dowolnej populacji, jak określać cechy populacji dla wybranego gatunku rośliny w terenie.
miniatura

Ekosystem = biotop + biocenoza

Dowiesz się: z jakich żywych i nieożywionych elementów składa się ekosystem, jakie zależności łączą elementy ekosystemu, czym jest biotop, a czym biocenoza, jakie typy ekosystemów się wyróżnia.
miniatura

Ekologia

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, czym zajmuje się ekologia, czym jest ekosystem oraz jak populacje różnych organizmów oddziałują na siebie wzajemnie i jaki jest ich zakres tolerancji. Ponadto nauczysz się rozpoznawać różne poziomy troficzne w piramidach pokarmowych i poznasz zasady obiegu materii i przepływu energii w przyrodzie.
miniatura

Mutacje i nowotwory

Dowiesz się: czym jest mutacja, jakie są możliwe przyczyny występowania mutacji, czym są mutacje spontaniczne, jakie są przykłady czynników mutagennych, jak promieniowanie UV, promieniowanie X, składniki dymu tytoniowego, toksyny grzybów pleśniowych, wirusy mogą wpływać na ludzki genom, na czym polega mukowiscydoza, fenyloketonuria i zespół Downa, że nowotwory są efektem mutacji.
miniatura

Dziedziczenie grup krwi

Dowiesz się: jak wygląda dziedziczenie grup krwi u człowieka, jak działa układ AB0 w krwinkach czerwonych, czym jest czynnik Rh.
miniatura

Dziedziczenie płci, cechy sprzężone z płcią

Dowiesz się: jak wygląda dziedziczenie płci u człowieka, jak wygląda zapis genotypu kobiety i mężczyzny, jakie są przykłady chorób sprzężonych z płcią, na czym polega hemofilia i daltonizm i jak się je dziedziczy.
miniatura

Dziedziczenie cech

Dowiesz się: na czym polega dziedziczenie jednogenowe, jak posługiwać się podstawowymi pojęciami genetyki, co to jest: fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność.
miniatura

Podziały komórkowe, mejoza

Dowiesz się: jakie jest znaczenie mejozy, jak przebiega mejoza, na czym polega tworzenie komórek rozrodczych.