Wyniki wyszukiwania ( 2507 )

miniatura

Zakres tolerancji gatunku

Dowiesz się: jak określamy zakres tolerancji organizmu na wybrane czynniki środowiska, jak określamy minimum i maksimum tolerancji organizmu na różne czynniki, dlaczego porosty określa się mianem organizmów wskaźnikowych czyli bioindykatorów, czym jest skala porostowa, jak można ocenić stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki, wykorzystując skalę porostową.
miniatura

Cechy populacji

Dowiesz się: czym jest populacja, jakie są najważniejsze cechy populacji, o czym mówi liczebność, zagęszczenie, rozrodczość, śmiertelność, struktura przestrzenna, wiekowa i płciowa dowolnej populacji, jak określać cechy populacji dla wybranego gatunku rośliny w terenie.
miniatura

Ekosystem = biotop + biocenoza

Dowiesz się: z jakich żywych i nieożywionych elementów składa się ekosystem, jakie zależności łączą elementy ekosystemu, czym jest biotop, a czym biocenoza, jakie typy ekosystemów się wyróżnia.
miniatura

Ekologia

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, czym zajmuje się ekologia, czym jest ekosystem oraz jak populacje różnych organizmów oddziałują na siebie wzajemnie i jaki jest ich zakres tolerancji. Ponadto nauczysz się rozpoznawać różne poziomy troficzne w piramidach pokarmowych i poznasz zasady obiegu materii i przepływu energii w przyrodzie.
miniatura

Mutacje i nowotwory

Dowiesz się: czym jest mutacja, jakie są możliwe przyczyny występowania mutacji, czym są mutacje spontaniczne, jakie są przykłady czynników mutagennych, jak promieniowanie UV, promieniowanie X, składniki dymu tytoniowego, toksyny grzybów pleśniowych, wirusy mogą wpływać na ludzki genom, na czym polega mukowiscydoza, fenyloketonuria i zespół Downa, że nowotwory są efektem mutacji.
miniatura

Dziedziczenie grup krwi

Dowiesz się: jak wygląda dziedziczenie grup krwi u człowieka, jak działa układ AB0 w krwinkach czerwonych, czym jest czynnik Rh.
miniatura

Dziedziczenie płci, cechy sprzężone z płcią

Dowiesz się: jak wygląda dziedziczenie płci u człowieka, jak wygląda zapis genotypu kobiety i mężczyzny, jakie są przykłady chorób sprzężonych z płcią, na czym polega hemofilia i daltonizm i jak się je dziedziczy.
miniatura

Dziedziczenie cech

Dowiesz się: na czym polega dziedziczenie jednogenowe, jak posługiwać się podstawowymi pojęciami genetyki, co to jest: fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność.
miniatura

Podziały komórkowe, mejoza

Dowiesz się: jakie jest znaczenie mejozy, jak przebiega mejoza, na czym polega tworzenie komórek rozrodczych.
miniatura

Cykl komórkowy, mitoza

Dowiesz się: jakie jest znaczenie biologiczne mitozy, czym jest cykl komórkowy i jak przebiega, jak jest zbudowany chromosom, co to jest centromer i czym są chromatydy.
miniatura

Ludzki genom

Dowiesz się: jak wygląda chromosom, jaka jest liczba chromosomów w komórkach somatycznych człowieka, jaka jest różnica między autosomami a chromosomami płci.
miniatura

Budowa i rola DNA

Dowiesz się: jak jest zbudowane DNA, jaką rolę pełni DNA, jakie jest znaczenie struktury podwójnej helisy w procesie replikacji DNA, jakie jest znaczenie procesu replikacji DNA.
miniatura

Genetyka

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak jest zbudowane DNA oraz jaką pełni rolę w organizmie. Zapoznasz się z podstawowymi pojęciami z genetyki: gen, allel, cecha dominująca, cecha recesywna, dziedziczenie, genom, chromosom, chromatyda, centromer, homozygota dominująca, homozygota recesywna, heterozygota. Nauczysz się konstruować proste krzyżówki genetyczne na dziedziczenie cech, dziedziczenie płci, grup krwi oraz cech sprzężonych z płcią. Poznasz różne rodzaje mutacji oraz choroby genetyczne, które mogą być skutkiem czynników mutagennych.
miniatura

Znaczenie ryb

Dowiesz się: jaką rolę odgrywają ryby w przyrodzie, jakie jest znaczenie ryb dla człowieka.
miniatura

Rozmnażanie i rozwój ryb

Dowiesz się: w jaki sposób ryby się rozmnażają, co to znaczy jajorodność, jak ryby dbają o potomstwo, jakie są zwyczaje niektórych gatunków ryb związane z ich rozwojem.
miniatura

Jak ryba w wodzie

Dowiesz się: jakie są wspólne cechy ryb, co to znaczy, że ryby są zmiennocieplne, jak ryby przystosowały się do życia w środowisku wodnym.
miniatura

Ryby

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są cechy wspólne ryb, jakie są przystosowania ryb do życia w wodzie i co to znaczy, że ryby są zmiennocieplne. Ponadto poznasz sposób rozmnażania i rozwój ryb oraz ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Usuwanie niewymierności z mianownika

Dowiesz się: co to jest niewymierność w mianowniku, po co usuwa się niewymierność z mianownika, jak usuwać niewymierność z mianownika.
miniatura

Znaczenie ptaków

Dowiesz się: jakie znaczenie mają ptaki w przyrodzie, jak człowiek wykorzystuje ptaki.
miniatura

Ptasie zwyczaje

Dowiesz się: jak zachowują się ptaki w zależności od środowiska i trybu życia, czym są migracje ptaków, jakie są przyczyny migracji wybranych gatunków ptaków.