Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 790

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Właściwości węglowodorów nienasyconych

Dowiedz się: jakie są właściwości chemiczne i fizyczne węglowodorów nienasyconych, na czym polega reakcja addycji (przyłączania), jak tworzy się nazwy związków powstałych w reakcji addycji, jak przebiega reakcja spalania całkowitego i niecałkowitego, jak odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Węglowodory nienasycone (alkeny i alkiny)

Dowiedz się: co to znaczy, że węglowodory są nienasycone, czym różnią się alkeny od alkinów, jakie są wzory ogólne alkenów i alkinów, co oznacza pojęcie „szereg homologiczny”, jak tworzymy wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne kolejnych alkenów i alkinów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości fizyczne i chemiczne alkanów

Dowiedz się: jakie właściwości fizyczne mają alkany, jaki stan skupienia mają alkany, jakim reakcjom podlegają alkany, co to jest spalanie całkowite oraz niecałkowite, gdzie wykorzystywane są alkany.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Węglowodory nasycone (alkany)

Dowiedz się: jak zbudowane są alkany, co to jest szereg homologiczny, jaki jest wzór ogólny alkanów, gdzie występują alkany, jak nazywają się i jakie wzory chemiczne mają najważniejsze alkany.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Węglowodory

Dowiedz się: jak zbudowane są węglowodory, na jakie grupy dzielimy węglowodory, czym są alkany, alkeny, alkiny, czym różni się węglowodór nasycony od nienasyconego, gdzie możemy znaleźć węglowodory, jak powstają niektóre z węglowodorów i jakie mają zastosowanie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zapisywanie równań reakcji chemicznej

Dowiedz się: w jaki sposób zapisuje się równania reakcji chemicznych, co to są produkty, substraty, reagenty, co to jest stechiometria, jak zapisujemy równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej, jak uzgadniamy współczynniki w równaniu reakcji chemicznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Prawo zachowania masy

Dowiedz się: na czym polega prawo zachowania masy, jak zapisujemy równanie reakcji chemicznej w formie cząsteczkowej, jak obliczamy masy substratów i reagentów, jak obliczyć masę produktów na podstawie masy substratów i odwrotnie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Prawo stałości składu

Dowiedz się: jak oblicza się masę cząsteczkową związku chemicznego, jak stosować prawo stałości składu przy tworzeniu wzorów związków chemicznych, jak oblicza się stosunek masowy pierwiastków tworzących związek chemiczny, jak oblicza się procentową zawartość pierwiastków tworzących związek chemiczny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Masa atomowa i masa cząsteczkowa

Dowiedz się: co to jest masa atomowa, w jakich jednostkach wyrażone są masy atomowe pierwiastków chemicznych, jak oblicza się masy cząsteczkowe związków chemicznych, gdzie w układzie okresowym można znaleźć wartości mas atomowych pierwiastków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Energetyka reakcji chemicznych, katalizatory

Dowiedz się: co to znaczy, że reakcja jest endotermiczna (endoenergetyczna), co to znaczy, że reakcja jest egzotermiczna (egzoenergetyczna), co to jest katalizator i jak wpływa na przebieg reakcji chemicznej, jak odróżnić substraty i produkty od katalizatora.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Typy reakcji chemicznych

Dowiedz się: jakie są podstawowe typy reakcji chemicznych, na czym polega reakcja syntezy, analizy, wymiany pojedynczej i wymiany podwójnej, czym są reagenty, substraty i produkty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przemiana fizyczna a reakcja chemiczna

Dowiedz się: czym jest reakcja chemiczna, co to jest przemiana fizyczna, na czym polega różnica między przemianą fizyczną a reakcją chemiczną, jakie są przykłady reakcji chemicznych i przemian fizycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Różnica między atomem a cząsteczką

Dowiedz się: co nazywamy atomem, co nazywamy związkiem chemicznym, czym jest cząsteczka, jak odróżnić atom od cząsteczki, jak zapisujemy i odczytujemy liczby atomów i cząsteczek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Średnia masa atomowa

Dowiedz się: co to jest atomowa jednostka masy, czym jest średnia masa atomowa, jak oblicza się średnią masę atomową pierwiastka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Izotopy

Dowiedz się: czym są izotopy, czym różnią się od siebie izotopy jednego pierwiastka, do czego wykorzystuje się izotopy, które pierwiastki występują w przyrodzie w postaci jednego trwałego izotopu, czym jest promieniotwórczość, dlaczego atomy ulegają rozpadowi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Liczba atomowa i liczba masowa. Budowa atomu

Dowiedz się: z jakich elementów zbudowane jest jądro atomowe, o czym mówi nam liczba atomowa Z, jakie informacje zawiera liczba masowa A, jak obliczamy liczbę neutronów w jądrze, które cząstki decydują o masie pierwiastka, jaki ładunek niosą cząstki budujące atom.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Położenie pierwiastka w układzie okresowym

Dowiedz się: jak z układu okresowego odczytać liczbę powłok w atomie, jak z układu okresowego odczytać liczbę elektronów na ostatniej powłoce, jak zbudowany jest atom, jak zbudowane jest jądro atomowe, jaki ładunek niosą cząstki budujące atom każdego pierwiastka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Układ okresowy pierwiastków

Dowiedz się: co to jest symbol pierwiastka i jak się go zapisuje, co nazywamy okresem w układzie okresowym, co nazywamy grupą w układzie okresowym, ile jest grup, a ile okresów w układzie okresowym, jak powstał układ okresowy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Gęstość, masa, objętość

Dowiedz się: czym jest gęstość substancji, a czym jej masa, jak wyznaczać objętość substancji, w jakich jednostkach wyrażamy gęstość substancji i jak je przeliczać, jak obliczamy gęstość substancji, jaka jest zależność między masą a gęstością.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Metale i niemetale

Dowiedz się: jakie są różnice między metalami a niemetalami, jak odróżnić metal od niemetalu gołym okiem, jak rozmieszczone są pierwiastki w układzie okresowym, jakie są wspólne właściwości niemetali, a jakie niemetali, w jakich stanach skupienia występują metale i niemetale.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: