Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 752

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Współczynniki funkcji liniowej y = ax + b

Dowiedz się: jaki wpływ ma współczynnik kierunkowy funkcji liniowej na jej wykres, jak wskazać taki współczynnik we wzorze, jak wyznaczyć taki współczynnik z wykresu.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Funkcja liniowa - wprowadzenie

Dowiedz się: jakie zależności nazywamy funkcjami liniowymi, czym są współczynniki a i b we wzorze funkcji liniowej, że nie każda prosta jest wykresem funkcji liniowej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Proporcjonalność prosta

Dowiedz się: co to jest proporcjonalność prosta, co nazywamy współczynnikiem proporcjonalności, jak rozwiązywać zadania z wielkościami prosto proporcjonalnymi korzystając z różnych metod – tabeli, wykresu oraz wzoru.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Nierówności z wartością bezwzględną - metoda algebraiczna

Dowiedz się: jak rozwiązywać proste nierówności z wartością bezwzględną metodą algebraiczną, jak rozróżnić metody rozwiązywania prostych nierówności z wartością bezwzględną.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Proste nierówności z wartością bezwzględną - metoda geometryczna

Dowiedz się: jak rozwiązywać geometrycznie proste nierówności z wartością bezwzględną, jak interpretować graficznie proste nierówności z wartością bezwzględną.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Proste równania z wartością bezwzględną

Dowiedz się: jak opisać odległość między dwoma punktami przy pomocy wartości bezwzględnej, jak algebraicznie rozwiązywać proste równania z wartością bezwzględną, jak interpretować graficznie proste równania z wartością bezwzględną.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wartość bezwzględna

Dowiedz się: co to jest wartość bezwzględna, jak liczyć wartość bezwzględną z liczby rzeczywistej, jak zapisać wyrażenie algebraiczne z wartością bezwzględną.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Zamiana postaci kanonicznej na ogólną i odwrotnie

Dowiedz się: jak zamieniać postać kanoniczną funkcji kwadratowej na postać ogólną i odwrotnie.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Postać kanoniczna - zadania

Dowiedz się: jak rysować wykres funkcji kwadratowej zapisanej w postaci kanonicznej, jak zapisać wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej znając współrzędne wierzchołka i współrzędne punktu należącego do wykresu.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Postać kanoniczna - własności funkcji

Dowiedz się: jak określić dziedzinę, monotoniczność, zbiór wartości, oś symetrii oraz wartość najmniejszą i największą funkcji kwadratowej zapisanej w postaci kanonicznej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Postać kanoniczna - wprowadzenie

Dowiedz się: jak wygląda postać kanoniczna funkcji kwadratowej, jakie informacje da się odczytać z postaci kanonicznej, jak narysować wykres na podstawie postaci kanonicznej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rola współczynnika a we wzorze funkcji kwadratowej

Dowiedz się: jaka jest rola współczynnika a we wzorze funkcji kwadratowej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wykres i własności funkcji minus x do kwadratu

Dowiedz się: jak stworzyć wykres funkcji –x², jakie są własności funkcji –x², jak nazywa się wykres funkcji –x².
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wykres i własności funkcji x do kwadratu

Dowiedz się: jak stworzyć wykres funkcji x², jakie są własności funkcji x², jak nazywa się wykres funkcji x².
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozkład wielomianów na czynniki − pierwiastki całkowite

Dowiedz się: jak wykorzystywać twierdzenie o pierwiastkach całkowitych do zapisywania wielomianów jako iloczyn czynników, jak używać schematu Hornera, jak zapisywać wielomiany w postaci iloczynowej wyciągając wspólny czynnik przed nawias, jak wykorzystywać wzory skróconego mnożenia do rozkładania wielomianów na iloczyn czynników.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozkład wielomianów na czynniki − grupowanie wyrazów

Dowiedz się: jak metodą grupowania wyrazów doprowadzać wielomiany do postaci iloczynowej, jak zapisywać wielomiany w postaci iloczynowej wyciągając wspólny czynnik przed nawias, jak wykorzystywać wzory skróconego mnożenia do rozkładania wielomianów na iloczyn czynników.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozkład wielomianów na czynniki − wzory skróconego mnożenia

Dowiedz się: jak zapisywać wielomiany w postaci iloczynowej wyciągając wspólny czynnik przed nawias, jak wykorzystywać wzory skróconego mnożenia do rozkładania wielomianów na iloczyn czynników.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wprowadzenie do równań wielomianowych

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania wielomianowe zapisane w postaci iloczynowej, jak rozwiązywać równania wielomianowe wykorzystując deltę oraz wzór na pierwiastki trójmianu kwadratowego, kiedy równanie nie ma rozwiązań, a kiedy musi mieć co najmniej jedno.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Dowód twierdzenia cosinusów

Dowiedz się: jak udowodnić twierdzenie cosinusów.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Twierdzenie cosinusów

Dowiedz się: jak wygląda twierdzenie cosinusów, jak stosować twierdzenie cosinusów w prostych zadaniach.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy: