Wyniki wyszukiwania ( 110 )

miniatura

Zasada zrównoważonego rozwoju

Dowiesz się: czym jest zasada zrównoważonego rozwoju; jakie są przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów.
miniatura

Formy ochrony przyrody

Dowiesz się: jakie są prawne formy ochrony przyrody w Polsce; czym jest park narodowy, rezerwat, pomnik przyrody, park krajobrazowy i obszar chroniony; na czym polega ochrona gatunkowa całkowita i okresowa.
miniatura

Różnorodność biologiczna

Dowiesz się: czym jest różnorodność biologiczna; jaki jest wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.
miniatura

Pochodzenie człowieka

Dowiesz się: jakie są podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi, jak przebiegała ewolucja człowieka.
miniatura

Dobór naturalny i sztuczny

Dowiesz się: na czym polega dobór naturalny, na czym polega dobór sztuczny, jakie są mechanizmy ewolucji.
miniatura

Źródła wiedzy o ewolucji

Dowiesz się: co to jest ewolucja, jakie są dowody na istnienie ewolucji.
miniatura

Tkanki zwierzęce

Dowiesz się: co to jest tkanka, jak dzielimy tkanki zwierzęce, jakie mają cechy i jakie funkcje pełnią tkanki: nabłonkowa, mięśniowa, łączna i nerwowa.
miniatura

Tkanki roślinne

Dowiesz się: jakie są podstawowe rodzaje tkanek roślinnych, co to jest tkanka twórcza i tkanka stała, jakie są cechy adaptacyjne tkanek twórczej, przewodzącej, miękiszowej, okrywającej i wzmacniającej do pełnionych funkcji.
miniatura

Rozmnażanie roślin okrytonasiennych

Dowiesz się: jak rozmnażają się rośliny okrytonasienne, jak jest zbudowany kwiat, z czego składa się nasiono, jak przeprowadzić doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska na proces kiełkowania nasion, jak rozprzestrzeniają się nasiona.
miniatura

Rośliny okrytonasienne

Dowiesz się: jak rozróżniać wśród okrytonasiennych rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa, jakie funkcje pełnią w roślinie korzeń, łodyga, liść, kwiat i owoc, jakie są modyfikacje korzeni, łodyg i liści u okrytonasiennych.
miniatura

Rośliny nagonasienne

Dowiesz się: jak zbudowane są rośliny nagonasienne, jak rozpoznać przedstawicieli drzew nagonasiennych, jakie jest znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Komórka - podstawowa jednostka życia

Dowiesz się: czym jest komórka, jak rozpoznać pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na podstawie opisu podstawowe elementy budowy komórki, czym się charakteryzuje i jakie funkcje pełni w komórce błona komórkowa, cytoplazma, jądro komórkowe, chloroplast, mitochondrium, wakuola, ściana komórkowa, czym różnią się komórki bakterii, roślin i zwierząt.
miniatura

Budowa chemiczna organizmów żywych

Dowiesz się: jakie są najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów, jakie są podstawowe grupy związków chemicznych występujących w organizmach, jakie funkcje pełnią w naszym organizmie białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe, woda, sole mineralne.
miniatura

Zgłębianie tajemnic biologii

Dowiesz się: jak wykorzystywać różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, jak posługiwać się podstawową terminologią biologiczną, jak interpretować informacje i odkrywać zależności przyczynowo-skutkowe między zjawiskami, jak przedstawiać opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi, jak zbudowane są ciała organizmów żywych.
miniatura

Klasyfikowanie roślin i zwierząt

Dowiesz się: jakie są zasady klasyfikowania organizmów, jak należy posługiwać się prostym kluczem do oznaczania gatunków, jak konstruować klucz biologiczny.
miniatura

Systematyka organizmów

Dowiesz się: czym jest systematyka, dlaczego stosujemy podwójne nazewnictwo, jakie są taksony w systematyce roślin, jakie są taksony w systematyce zwierząt, jak definiujemy gatunek.
miniatura

Czynności życiowe organizmów

Dowiesz się: jakie cechy organizmów sprawiają, że uznajemy je za żywe, jaka jest istota oddychania, odżywiania się, wydalania, rozmnażania się.
miniatura

Oddychanie tlenowe i beztlenowe

Dowiesz się: czym jest oddychanie komórkowe, na czym polega oddychanie tlenowe i fermentacja, skąd się bierze energia potrzebna do życia, jakie są substraty, produkty i warunki przebiegu procesów oddychania komórkowego, jak wykonać doświadczenie pokazujące, że drożdże do oddychania nie potrzebują tlenu i że wydzielają ditlenek węgla.
miniatura

Fotosynteza

Dowiesz się: że fotosynteza to jeden ze sposobów odżywiania się organizmów, jakie są substraty, produkty i warunki przebiegu fotosyntezy, jak przeprowadzić doświadczenie wykazujące wpływ wybranych czynników na intensywność fotosyntezy.
miniatura

Mięczaki

Dowiesz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia mięczaków, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają mięczakom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne przedstawicieli mięczaków, jakie jest znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka.