Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 359

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Zasada zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się: czym jest zasada zrównoważonego rozwoju; jakie są przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Formy ochrony przyrody

Dowiedz się: jakie są prawne formy ochrony przyrody w Polsce; czym jest park narodowy, rezerwat, pomnik przyrody, park krajobrazowy i obszar chroniony; na czym polega ochrona gatunkowa całkowita i okresowa.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Różnorodność biologiczna

Dowiedz się: czym jest różnorodność biologiczna; jaki jest wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Pochodzenie człowieka

Dowiedz się: jakie są podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi, jak przebiegała ewolucja człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dobór naturalny i sztuczny

Dowiedz się: na czym polega dobór naturalny, na czym polega dobór sztuczny, jakie są mechanizmy ewolucji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Źródła wiedzy o ewolucji

Dowiedz się: co to jest ewolucja, jakie są dowody na istnienie ewolucji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Obieg materii i przepływ energii

Dowiedz się: jaki jest obieg materii w ekosystemie, na czym polega przepływ energii przez ekosystem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Struktura troficzna ekosystemu

Dowiedz się: co to jest struktura troficzna ekosystemu, jak rozróżniać producentów, konsumentów pierwszego rzędu i dalszych rzędów oraz destruentów, czyli reducentów, jaka jest rola poszczególnych elementów sieci troficznych w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem, jakie są zależności pokarmowe w ekosystemie, czym są łańcuchy pokarmowe, a czym sieci troficzne, jak konstruować proste łańcuchy pokarmowe, czym jest łańcuch spasania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Nieantagonistyczne oddziaływania międzygatunkowe

Dowiedz się: jakie oddziaływania nieantagonistyczne mogą występować między gatunkami, na czym polegają mutualizm obligatoryjny (symbioza), mutualizm fakultatywny (protokooperacja) i komensalizm.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Antagonistyczne oddziaływania międzygatunkowe

Dowiedz się: jakie oddziaływania między gatunkami są antagonistyczne, na czym polega konkurencja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa, pasożytnictwo, drapieżnictwo i roślinożerność.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zakres tolerancji gatunku

Dowiedz się: jak określamy zakres tolerancji organizmu na wybrane czynniki środowiska, jak określamy minimum i maksimum tolerancji organizmu na różne czynniki, dlaczego porosty określa się mianem organizmów wskaźnikowych czyli bioindykatorów, czym jest skala porostowa, jak można ocenić stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki, wykorzystując skalę porostową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Cechy populacji

Dowiedz się: czym jest populacja, jakie są najważniejsze cechy populacji, o czym mówi liczebność, zagęszczenie, rozrodczość, śmiertelność, struktura przestrzenna, wiekowa i płciowa dowolnej populacji, jak określać cechy populacji dla wybranego gatunku rośliny w terenie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ekosystem = biotop + biocenoza

Dowiedz się: z jakich żywych i nieożywionych elementów składa się ekosystem, jakie zależności łączą elementy ekosystemu, czym jest biotop, a czym biocenoza, jakie typy ekosystemów się wyróżnia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Mutacje i nowotwory

Dowiedz się: czym jest mutacja, jakie są możliwe przyczyny występowania mutacji, czym są mutacje spontaniczne, jakie są przykłady czynników mutagennych, jak promieniowanie UV, promieniowanie X, składniki dymu tytoniowego, toksyny grzybów pleśniowych, wirusy mogą wpływać na ludzki genom, na czym polega mukowiscydoza, fenyloketonuria i zespół Downa, że nowotwory są efektem mutacji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dziedziczenie grup krwi

Dowiedz się: jak wygląda dziedziczenie grup krwi u człowieka, jak działa układ AB0 w krwinkach czerwonych, czym jest czynnik Rh.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dziedziczenie płci, cechy sprzężone z płcią

Dowiedz się: jak wygląda dziedziczenie płci u człowieka, jak wygląda zapis genotypu kobiety i mężczyzny, jakie są przykłady chorób sprzężonych z płcią, na czym polega hemofilia i daltonizm i jak się je dziedziczy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dziedziczenie cech

Dowiedz się: na czym polega dziedziczenie jednogenowe, jak posługiwać się podstawowymi pojęciami genetyki, co to jest: fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Podziały komórkowe, mejoza

Dowiedz się: jakie jest znaczenie mejozy, jak przebiega mejoza, na czym polega tworzenie komórek rozrodczych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Cykl komórkowy, mitoza

Dowiedz się: jakie jest znaczenie biologiczne mitozy, czym jest cykl komórkowy i jak przebiega, jak jest zbudowany chromosom, co to jest centromer i czym są chromatydy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ludzki genom

Dowiedz się: jak wygląda chromosom, jaka jest liczba chromosomów w komórkach somatycznych człowieka, jaka jest różnica między autosomami a chromosomami płci.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: