Wyniki wyszukiwania ( 184 )

miniatura

Przekroje graniastosłupów - zadania

Dowiesz się: jak wyznaczyć różne pola przekrojów graniastosłupów, jak obliczyć pola tych przekrojów.
miniatura

Przekroje graniastosłupów

Dowiesz się: czym jest przekrój graniastosłupa, jak wyznaczyć przekrój graniastosłupa, jakie są przykłady przekrojów.
miniatura

Kąt między prostą a płaszczyzną - zadania

Dowiesz się: jak obliczać miarę kąta nachylenia przekątnej w graniastosłupie, jak obliczać objętość graniastosłupa, jak wyznaczać długość krawędzi podstawy graniastosłupa.
miniatura

Kąt między prostą a płaszczyzną

Dowiesz się: czym jest prostopadłość prostych w przestrzeni, ile prostych trzeba narysować na płaszczyźnie, żeby mieć pewność, że nasza prosta jest do niej prostopadła, czym jest nachylenie prostej do płaszczyzny i jak wyznaczyć jego kąt, jak znajdować kąty nachylenia przekątnych w bryłach, jak znajdować kąt między przekątnymi ścian bocznych w bryłach.
miniatura

Proste w przestrzeni - równoległe, prostopadłe i skośne

Dowiesz się: jakie są rodzaje prostych w przestrzeni, czym charakteryzują się w przestrzeni proste równoległe, prostopadłe i skośne.
miniatura

Zamiana postaci iloczynowej na ogólną i kanoniczną

Dowiesz się: jak zamieniać postać iloczynową funkcji kwadratowej na ogólną i kanoniczną.
miniatura

Zamiana postaci ogólnej i kanonicznej na iloczynową

Dowiesz się: jak zamieniać postać ogólną i kanoniczną funkcji kwadratowej na iloczynową.
miniatura

Postać iloczynowa

Dowiesz się: jak wygląda postać iloczynowa funkcji kwadratowej, jakie informacje możemy z niej odczytać, jak rysować parabolę na podstawie wzoru funkcji kwadratowej zapisanej w postaci iloczynowej.
miniatura

Rozwiązywanie różnych równań kwadratowych - zadania

Dowiesz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe zapisane w różnych postaciach.
miniatura

Rozwiązywanie równań kwadratowych korzystając z delty

Dowiesz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe korzystając z delty.
miniatura

Wyprowadzenie wzoru na deltę i rozwiązania równania kwadratowego

Dowiesz się: jak wyprowadza się wzór na deltę, jak rozwiązuje się równania kwadratowe zapisane w postaci ogólnej.
miniatura

Rozwiązywanie równań kwadratowych, gdy b=0

Dowiesz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe w postaci ogólnej, w których współczynnik b to 0.
miniatura

Rozwiązywanie równań kwadratowych, w których c=0

Dowiesz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe w postaci ogólnej, w których współczynnik c to 0.
miniatura

Miejsce zerowe funkcji kwadratowej - typy równań kwadratowych

Dowiesz się: ile miejsc zerowych może mieć funkcja kwadratowa, jak sprawdzić na podstawie wykresu lub wzoru, ile miejsc zerowych ma funkcja kwadratowa.
miniatura

Prostopadłość wykresów funkcji liniowych

Dowiesz się: jak sprawdzić obliczeniowo, czy wykresy dwóch funkcji liniowych są do siebie prostopadłe.
miniatura

Równoległość wykresów funkcji liniowych

Dowiesz się: jaki jest warunek na równoległość wykresów funkcji liniowej, jaki jest uniwersalny wzór na współczynnik kierunkowy funkcji liniowej, przechodzącej przez dwa dowolne punkty.
miniatura

Własności funkcji liniowej

Dowiesz się: jak określać dziedzinę funkcji liniowej, jak określać monotoniczność funkcji liniowej – czyli czy funkcja rośnie, maleje, czy jest stała, jak znajdować punkty przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami rzędnych i odciętych, kiedy funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie, a kiedy ujemne.
miniatura

Wykres funkcji liniowej

Dowiesz się: jak rysować wykresy funkcji liniowej, jak wskazać ćwiartki układu współrzędnych, przez które przechodzi wykres funkcji.
miniatura

Współczynniki funkcji liniowej y = ax + b

Dowiesz się: jaki wpływ ma współczynnik kierunkowy funkcji liniowej na jej wykres, jak wskazać taki współczynnik we wzorze, jak wyznaczyć taki współczynnik z wykresu.
miniatura

Funkcja liniowa - wprowadzenie

Dowiesz się: jakie zależności nazywamy funkcjami liniowymi, czym są współczynniki a i b we wzorze funkcji liniowej, że nie każda prosta jest wykresem funkcji liniowej.